top of page

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


 

Garten – Kortárs Művészeti Alapítvány

Székhelye: 8220 Balatonalmádi Akácfa utca 13.
Adószáma: 19288404-1-19
Nyilvántartási szám: 19-01-0001860
Képviseletre jogosult személy: Batka Annamária kuratóriumi elnök

Jelen szabályzat felülvizsgálata a jogszabályi változások függvényében évente történik.

Hatályba lépett: 2021. május 24. napján
Alkalmazandó: 2021. május 25. napjától

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 1. Személyi hatály

 2. Időbeli hatály

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

IV. ALAPELVEK

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. Az érintett hozzájárulása

 2. Szerződés teljesítése

 3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 1. Tájékoztatáshoz való jog

 2. Az érintett hozzáférési joga

 3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1.     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 2. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 1.     Az adathordozhatósághoz való jog

 2.     A tiltakozáshoz való jog

 3.     Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

 4.     Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

 • 9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

 • 9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 • 9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

 1.   Korlátozások

 2.   Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

X. A GARTEN KORTÁRS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI

 1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

 • 1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés

 • 1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés

 1. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

 • 2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés

 • 2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

 • 2.2.1. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés

 • 2.2.2. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók   használatával kapcsolatos adatkezelés

 • 2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat  ellenőrzése

 • 2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése

 • 2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK

 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

 • 1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

 • 1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 • 1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

 1. 2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

 2. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

 3. A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

 • 4.1. A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

 • 4.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

 • 4.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

 2. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által ellátott adatfeldolgozói tevékenység

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

 2. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  informatikai nyilvántartásainak védelme

 3. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  papíralapú nyilvántartásainak védelme

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány kiemelten fontosnak tartja munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyez. Minderre tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak és a jogszabályoknak teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezelje.

Ezért a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány megismertetni kívánja az érintettet az általa meghatározott és alkalmazott adatkezelési folyamatokkal.

 

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) által, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele, illetőleg a jelenlegi és jövendőbeli munkavállalóival való érintkezés során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  jelen szabályzat elfogadásával deklarálja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – továbbiakban „GDPR” –ban és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)-ben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második könyvének  Harmadik részében megnevezett személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó elvek betartását.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály
Jelen szabályzat hatálya a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  és azon természetes személyekre terjed ki, akikre a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

2. Időbeli hatály
Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 

 1. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

 

 1. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

 1. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 

 1. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

IV. ALAPELVEK

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

 2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, továbbá a cél elérésével arányban áll.

 3. A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  köteles a személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és az érintettek számára átlátható módon végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

 4. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség”), továbbá a személyes adat kezelése csupán a szükséges mértékre korlátozódhat („adattakarékosság”).

 5. Mivel az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie, a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy mihamarabb helyesbítse („pontosság”).

 6. A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenységre vonatkozik. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig érhesse el („korlátozott tárolhatóság”). A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  továbbá az adatkezelést olyan módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket biztosít a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben (”integritás és bizalmas jelleg”).

 7. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a jelen alapelvek betartásáért felelősséggel tartozik („elszámoltathatóság”).

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  adatkezelőként minden esetben köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán vagy jogszabály rendelkezésén kell alapulnia.

(2) Az érintett személy a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

 1. a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

 2. b) elektronikus úton, Garten Kortárs Művészeti Alapítvány internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával (jelölőnégyzet kipipálásával), vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi,

 3. c) hozzájáruló magatartással, amennyiben a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  előre meghatározza és tájékoztatja az érintett személyt arról, mely magatartások tanúsítása minősül hozzájárulásnak.

(3) Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak – történjék az bármelyik fent felsorolt formában is – minden esetben olyannak kell lennie, hogy az alkalmas legyen annak igazolására, hogy az érinttet a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés a fentiek alapján nem minősül hozzájárulásnak.

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Az adatkezelés mibenlétéről és céljairól az érintette felvilágosítást kérhet.

(5) Amennyiben az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra megadottnak kell tekinteni.

(6) Amennyiben az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem akadályozhatja szükségtelen mértékben azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(7) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése
 

 1. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 2. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 

 1. Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

 2. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
 

 1. Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

 2. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

 3. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

 1. A személyes adatokat a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  részére szerződések és megállapodások alapján adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek (pl. könyvelő, bérszámfejtő, jogi képviselő stb.) ismerhetik meg, a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 2. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelők és adatfeldolgozók felsorolását – nevüknek és elérhetőségüknek megjelölésével együttesen – a szabályzat sz. melléklete tartalmazza.

 

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

 

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 2. (ha van ilyen,) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 4. azon adatok, melyek az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükségesek [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pont], ideértve különösen a közhatalmi szervek feladataik ellátása során végzett adatkezelését;

 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

 

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában – annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa – az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 3. az érintett hozzájárulásán [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pont] alapuló vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetében az érintett hozzájárulásán [GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pont] alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 6. az automatizált döntéshozatal [GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdés] tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

(4)   Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 4. az érintett személyes adatok kategóriái;

 5. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy az adattovábbítás [GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében] esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

 

 

(5)   Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 2. ha az adatkezelés az adatkezelőnek vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pont], az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

 3. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

 4. az érintett hozzájárulásán [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pont] alapuló vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetében az érintett hozzájárulásán [GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pont] alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 5. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 6. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

 7. az automatizált döntéshozatal [GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdés] ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

(6)   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(7)   Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 1. az érintett már rendelkezik az információkkal;

 2. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

 3. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján – ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is – bizalmasnak kell maradnia.

2. Az érintett hozzáférési joga

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;

 2. az érintett személyes adatok kategóriái;

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket);

 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 7. adott esetben, hogy az adatokat nem az érintettől gyűjtötték (a forrásra vonatkozó minden elérhető és jogszerűen közölhető információ);

 8. az automatizált döntéshozatal [GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdés] ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. AZ ÉRINTETT HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOGA

3.1. A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. az érintett visszavonja hozzájárulását személyes adatok kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] vagy az érintett visszavonja a személyes adatainak különös kategóriának kezeléséhez való hozzájárulását [GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pont], és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. az érintett tiltakozik a közérdekű vagy közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés, illetőleg az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő adatkezelés ellen [GDPR 21. cikk (1) bekezdés (tiltakozáshoz való jog)], és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 4. az érintett tiltakozik az üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés ellen a [GDPR 21. cikk (2) bekezdés (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás)];

 5. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 6. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 7. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor, és 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezelése történt úgy, hogy ahhoz a gyermek feletti szülő jogokat gyakorló nem adott hozzájárulást [GDPR 8. cikk (1) bekezdés].

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia s a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 3. a megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból vagy egészségügyi és szociális ellátások kapcsán, valamint népegészségügyi közérdek alapján [GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) és i) pont], továbbá az ezen okokkal összefüggő adatkezelés esetén, ha titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló szakember minősül adatkezelőnek/adatfeldolgozónak [GDPR 9. cikk (3) bekezdés];

 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az érintett tiltakozik a közérdekű vagy közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés, illetőleg az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő adatkezelés ellen [GDPR 21. cikk (1) bekezdés (tiltakozáshoz való jog)]; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2)  Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3) Az adatkezelő azt az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ, VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pont] vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetében az érintett hozzájárulásán [GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pont];

 2. az adatkezelés olyan szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]; és

 3. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti az érintett törléshez („elfeledtetéshez”) való jogát [GDPR 17. cikk]. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)   Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelvtől (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6)   Ha a személyes adatok kezelésére a tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor – GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően – az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8. AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ALÓLI MENTESSÉG JOGA

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3)   A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4)   A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a különleges kategóriáin (GDPR 9. cikk (1) bekezdés), kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett adatok kezeléséhez (GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pont) vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges (GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pont) alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

9. AZ ÉRINTETT PANASZTÉTELHEZ ÉS JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOGA

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

(1) Az érintett a GDPR 77. cikke (panasztételhez való jog) alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a GDPR 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4)   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2)   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

10. KORLÁTOZÁSOK

(1)   Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a GDPR 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. nemzetbiztonság;

 2. honvédelem;

 3. közbiztonság;

 4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

 5. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

 6. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

 7. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

 8. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

 9. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

 10. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

 2. a személyes adatok kategóriáira,

 3. a bevezetett korlátozások hatályára,

 4. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

 5. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

 6. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

 7. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

 8. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

 
11. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

(1)   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(3)   Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4)   Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4)   Ha a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a GDPR 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban részletezett információkat és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A GDPR 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a      GDPR 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a GDPR értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,  ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5)   Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6)   Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 4. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7)   Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8)   Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a GDPR 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

 

X. A GARTEN – KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI

1. A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉT MEGELŐZŐEN FOLYTATOTT ADATKEZELÉS

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg.

1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés

(1) A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés

jogalapja az érintett hozzájárulása.

(2) Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.

(3) Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás.

(4) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek.

(5) Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot ellátó munkavállaló(k).

(6) Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

(7) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.

 

1.2 Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés

(1) Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú alkalmassági vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.

(2) Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

(3) Az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke.

(4) Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony létesítése.

(5) A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a vizsgálatot végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(6) Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 
2.  A MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT FOLYTATOTT ADATKEZELÉS

2.1 Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése alapján kezeli. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes adatok köre:

 1. név

 2. lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,

 3. elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,

 4. TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,

 5. munkabér összege,

 6. bankszámlaszám,

 7. letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai,

 8. gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma,

 9. értesítendő legközelebbi hozzátartozó.

(3) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  munkavállalói.

(4) A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói, valamit a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány jogi képviselője.

(5) Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése.

(6) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.

(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

 

2.2.1. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  személy-, illetve vagyonvédelem céljából kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz székhelyén. Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett megfigyelése céljából működtetni nem lehet. Jogellenesnek tekinthető az olyan elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, amelynek – akár nem deklaratív – célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.

(2) Tilos kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, váróban. Emellett alapvetően szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve, mint például a munkavállalók számára biztosított ebédlő.

(3) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon), akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

(4) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmazhat, közterület megfigyelésére azonban nem. A kamera látószöge a céljával összhangban álló területre irányulhat.

(5) Ha a kamerás megfigyelés olyan területre irányul, ahol munkavállalók és ügyfelek (látogatók) egyaránt tartózkodhatnak, akkor pedig a munkáltatónak természetesen gondoskodnia kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 28. § (2) bekezdés d) pontja szerinti ismertető elhelyezéséről is.

(6) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról jól látható tájékoztató táblát helyez el ezzel téve eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában megadja, pontosan megjelöli, hogy az adott kamerát milyen célból helyezte el az adott területen és milyen területre, berendezésre irányul a kamera látószöge. A tájékoztatás kiterjed az adatkezelés jogalapjára, az elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltető (jogi vagy természetes) személy meghatározására, a felvétel tárolásának helyére és időtartamára, az adatok megismerésére jogosult személyek körére, illetőleg arra, hogy a felvételt mely személyek, szervek részére, milyen esetben továbbíthatja, arra, hogy a munkavállalókat milyen jogok illetik meg az elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüggésben és milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat, arra, hogy az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.

(7) Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) tárolásának időtartama az elkészítéstől számított 3 munkanap.

(8) A munkahelyi kamerás megfigyelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk f) pont), illetőleg az érintett önkéntes hozzájárulása a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján.

(9) Az érintett hozzájárulása ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

(10) A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb személyes adatok.

(11) A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok címzettjei: Garten Kortárs Művészeti Alapítvány vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

2.2.2. A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával kapcsolatos adatkezelés

 

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  munkavállalói számára a fentiekben körülírt e-mail fiók magáncélra történő használata nem engedélyezett. A munkáltató vezetője jogosult hat havonta ellenőrizni a munkavállalók céges e-mail fiókjának tartalmát és a munkavállalók által folytatott levelezést.

(3) A munkáltatónak az email fiók használatának ellenőrzése előtt közölnie kell a munkavállalókkal, hogy milyen érdeke miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre.

(4) A munkáltatónak a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert kell kidolgoznia, amelyben megfelelően érvényesülhet a személyes adatok védelme, illetve hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magánszféráját.

(5) Az e-mail fiók használatának ellenőrzése esetén főszabályként biztosítani kell a munkavállaló jelenlétét.

(6) Az e-mail fiók jogszerű ellenőrzésének megtartásához a munkáltatónak előzetesen részletes tájékoztatást kell biztosítania a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a munkáltatónak ki kell térnie többek között arra, hogy:  – milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az e-mail fiók ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre), – a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalóknak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

(7) Az ellenőrzés első lépése az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése, majd sor kerülhet az e-mail fiók használatának magasabb szintű, részletekbe menő ellenőrzésére.

(8) A munkáltató nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát ellenőrizni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta. A magánjellegű e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani, amennyiben a munkavállaló a felszólításnak nem tesz eleget, vagy távolléte okán a személyes adatokat törölni nem képes, a munkáltató jogosult a személyes adatok haladéktalanul történő törlésére az ellenőrzés alkalmával, egyidejűleg munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben a céges e-mail használatára vonatkozó előírás megsértése miatt.

(9) A munkáltató jogosult hathavonta a levelezőrendszerben tájékoztatást küldeni a munkavállalók részére a céges e-mail fiók magáncélú használatának tilalma tárgyában.

(10) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók munkáltató általi ellenőrzésének jogalapja a munkáltató jogos érdeke, célja a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, illetve a magáncélú e-mail fiókhasználatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése.

2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat ellenőrzése

 

(1) A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók számára „céges” laptopot, tabletet, telefont biztosíthat a munkájuk elvégzéséhez.

(2) A munkáltató a fentiekben megjelölt eszközök személyes célú használatát a munkavállalóknak megtiltja. A fenti rendelkezés értelmében tilos a fentiekben megnevezett eszközökön bárminemű személyes adat, így fotók, munkavállalói személyes account-okhoz szükséges jelszavak, azonosítók, elektronikus levelek, magáncélú applikációk kezelése, tárolása, felhasználása, illetőleg magáncélú beszélgetések lefolytatására irányuló használat.

(3) A fentiekben megnevezett eszközök ellenőrzésére, az ellenőrzést végző személyekre, az adatkezelés jogalapjára és céljára a 2.2.2. pontban rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése

(1) A munkáltató a munkavállaló részére nem engedélyezi a személyes célú internethasználatot a munkavégzés ideje alatt, a munkavállaló kizárólag a munkaköri feladatainak teljesítése körében jogosult a világháló használatára.

(2) Jelen rendelkezés betartását a munkáltató a 2.2.2. pontban rögzítettek szerint ellenőrzi, illetőleg alkalmazza az ott írt munkajogi jogkövetkezményeket.

(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatával összefüggő adatkezelés jogalapjára, céljára a 2.2.2. pontban foglaltak az irányadók.

 

2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés

(1) A munkáltató a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet és elkötelezettség erősítése céljából csapatépítő tréningeket, egyéb rendezvényeket szervez, amelyeken való részvételi lehetőséget nyújt a munkavállalók részére.

(2) Az (1) pontban megjelölt tevékenység során végzett adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása.

(3) Az adatkezelés célja a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet és elkötelezettség erősítése.

(4) Az érintettek köre: mindazon munkavállalók, akik a tréningen, egyéb rendezvényen részt vesznek.

(5) A személyes adatok köre: munkavállalók képmása, hangja.

(6) Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, vagy a munkáltató belső rendszerében való közzétételt követő 6 hónap.

(7) Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek kategóriái): nincsen.

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK

1. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy

 1. családi és utónevét;

 2. születési családi és utónevét;

 3. állampolgárságát;

 4. születési helyét, idejét;

 5. anyja születési nevét;

 6. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;

 7. az azonosító okmányának típusát és számát.

(3) Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személyek.

(4) A személyes adatok megismerésére jogosult a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  ügyfélátvilágításra kijelölt vezetője, vagy munkavállalója. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok kezelésére.

1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, partnereinek adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.

(3) A kezelt adatok köre: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma

(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) (Art.) alapján havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott adatokról

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány munkavállalói, családtagjaik.

(3) A kezelt adatok köre: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány vezetője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

(4) A címzettek köre: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként vagy megbízási szerződés alapján ellátó adatfeldolgozók.

(5) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

1.4. Nyugdíjellátás és más a társadalombiztosítás alrendszereiből származó juttatások igénybevételéhez szükséges adatkezelés

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítványt, mint adatkezelőt külön adatkezelési kötelezettség terheli a társadalombiztosítás alrendszereiből történő juttatások igénylése kapcsán. Ezen adatkezelési kötelezettség nem csupán az érintett érdekében állhat, hanem erre a  Garten Kortárs Művészeti Alapítványt mint adatkezelőt a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szintén kötelezi.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján mint irattári anyaggal rendelkező és maradandó értékű iratokat őrző gazdasági társaság a tulajdonában vagy birtokában lévő maradandó értékű iratok megóvásáról gondoskodni köteles. E törvény és a jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozásában maradandó iratnak minősül a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat.

E körbe tartoznak a munkaügyi iratok (a munkavállalók adatai, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok), melyek tehát nem selejtezhetők, a foglalkoztatónak meg kell őriznie azokat, illetve a cég megszűnésekor a végelszámolónak, felszámolónak gondoskodnia kell iratőrzőnél történő elhelyezéséről. Ezen munkaügyi iratokat a  Garten Kortárs Művészeti Alapítványnak a munkaviszony megszűnését követő 50 évig kell őriznie. A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a munkavállaló/volt munkavállaló kérésére (pl. nyugdíjba vonulás végett) ezen iratok tartalmának megfelelő munkáltatói jogviszony-igazolást kiadhat.

2. INFORMÁCIÓKÉRÉS, AJÁNLATKÉRÉS SORÁN VÉGZETT ADATKEZELÉS

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.

(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  törli a személyes adatokat.

3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvánnyal szerződéses kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  vezetője, ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük vagy megbízás alapján ellátó adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám stb.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

4. A GARTEN KORTÁRS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNNAL ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

4.1. A R Garten Kortárs Művészeti Alapítvány honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie/süti – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k/sütik kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt cookie-k/sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány személyes adatkezelést e körben nem folytat.

4.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szöveg-rész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, galériai „sétákra” történő regisztráció.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén a feliratkozástól a hozzájárulás visszavonásáig – tehát hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig – tart.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva történik.

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(4) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton.

(5) A személyes adatok címzettjei: a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

 

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

– adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,

– megrendelt termékek vevők részére történő kiszállítása.

Az adatfeldolgozó(k) felsorolását jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

(3) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  felel.

(5) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(6) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást csupán előre meghatározott, a GDPR rendelkezéseinek betartása és az érintettek megfelelő előzetes tájékoztatása mellett adhat.

(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

2.  A GARTEN ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ELLÁTOTT ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  kötelezettséget vállal, illetőleg megfelelő garanciákat nyújt az általa adatfeldolgozóként ellátott adatkezelési tevékenységnek a GDPR-ban szabályozott követelményrendszerrel való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  mint adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

(3) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  adatkezelőként, illetőleg az általa megbízott adatkezelő az adatvédelmi szabályokkal és alapelvekkel összhangban dolgozza fel az adatokat, és köteles figyelemmel lenni az adatkezelőnek az adatfeldolgozó által ismert szerződéses kötelezettségeire.

(4) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  bármely adatkezelő által a részére átadott adatokat nem módosíthatja, törölheti, másolhatja, kapcsolhatja össze más adatbázisokkal az adatokat, nem használhatja az adatkezelés céljától eltérő célra, sem saját célra, nem közölheti harmadik személyekkel, kivéve olyan mértékben, amennyiben az adott adatkezelő azt számára kifejezetten előírja és az adatfeldolgozás céljából szükséges.

(5) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  nem jogosult az adatkezelő képviseletére, vagy az adatkezelő nevében jognyilatkozat tételére, kivéve akkor, ha erre az adatkezelővel kötött megállapodás, vagy más okirat kifejezetten felhatalmazza.

(6) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  rögzíti, hogy az adatkezelő kizárólagosan jogosult az adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott adatok feldolgozási célját és módját meghatározni.

(7) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  mint adatfeldolgozó köteles az adatok biztonságáról gondoskodni, köteles mindazon technikai és szervezési intézkedések megtételére, amelyek szükségesek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához, ennek megfelelően intézkedéseket köteles tenni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése ellen. Köteles továbbá megfelelő intézkedéseket foganatosítani a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a technikai változásokból eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

(8) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  jelen szabályzat adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseinek betartására adatfeldolgozásra irányuló tevékenysége során maradéktalan kötelezettséget vállal, az ott rögzítettek az adatfeldolgozási tevékenységére is irányadók.

(9) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  mint adatfeldolgozó kizárólag azon alkalmazottak, illetőleg megbízottak részére biztosít hozzáférést az adatokhoz, akiknek az adatfeldolgozási tevékenység ellátása érdekében arra szükségük van, továbbá tájékoztatással látja el a hozzáféréssel rendelkezőket a biztonsági követelményeknek való megfelelési és titoktartási kötelezettségről.

(10) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik az adatkezelővel annak érdekében, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeit betartani tudja. Az együttműködés különösen az alábbi területekre terjed ki: az érintettek hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez fűződő jogainak teljesítésével kapcsolatos megkeresések jogszabályi határidőn belüli teljesítése.

(11) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az általa feldolgozott adatok adatkezelő utasításainak megfelelő módosítására, kiegészítésére, kijavítására, zárolására illetve törlésére.

(12) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  köteles az adatkezelőt haladéktalanul értesíteni minden, az adatok biztonságát érintő, eseményről, vagy kockázatról, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket megtenni és teljes körűen együttműködni adatkezelővel.

(13) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  kötelezi magát arra, hogy az adatkezelő és annak megbízottjai részére az adatfeldolgozással kapcsolatos rendszerei, nyilvántartásai, adatai, információi és eljárásai körében lefolytatott ellenőrzés, vizsgálat során az adatkezelővel teljes körűen együttműködik, Ennek keretében biztosítja az ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy az adatfeldolgozással kapcsolatos nyilvántartásokhoz, az azokban tárolt adatállományokhoz, az adatfeldolgozás során alkalmazott eljárásokhoz teljes körűen hozzáférjen.

(14) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által végzett adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: számviteli és bérszámfejtői, könyvvizsgálói és munkaerő-toborzási tevékenység.

 

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. AZ ADATBIZTONSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELVEI.

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

(3) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:

 1. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;

 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;

 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása,

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

(5) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(6) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

(7) A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel – az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

(8) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

(9) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek. (A titoktartási nyilatkozat része a jelen szabályzat 3. sz. mellékletét képező adatvédelmi munkaszerződési klauzulának.)

(10) A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

2. A GARTEN ALAPÍTVÁNY INFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSAINAK VÉDELME

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 1. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)

 2. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,

 3. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,

 4. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

3. A GARTEN ALAPÍTVÁNY PAPÍRALAPÚ NYILVÁNTARTÁSAINAK VÉDELME

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  vezetője, munkavállalói, és egyéb, a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  vezetője köteles a Garten – Kortárs Művészeti Alapítvány valamennyi munkavállalója részére ismertetni jelen szabályzat rendelkezéseit.

(2) A  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány  vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Garten – Kortárs Művészeti Alapítvány valamennyi munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség végrehajtása céljából a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány ügyvezetője előírja a Garten – Kortárs Művészeti Alapítvány munkavállalóival kötött munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.

(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a  Garten Kortárs Művészeti Alapítvány t ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.

(4) Jelen szabályzat által hivatkozott mellékletek a Garten – Kortárs Művészeti Alapítvány székhelyén fellelhetők.


 

Copyright © 2021 Garten Balaton Minden jog fenntartva

bottom of page